Privacyverklaring Individuele Begeleiding Ouderen

In dit document geef ik (Ellen Bijker) u informatie hoe mijn organisatie (Individuele Begeleiding Ouderen) omgaat met uw persoonlijke gegevens, die ik in het kader van mijn werkzaamheden ga ontvangen. Hiermee voldoe ik aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Contactgegevens

U kunt mij telefonisch bereiken onder nummer: 06-13552331. U kunt mij ook mailen op e-mailadres: ellen@individuelebegeleidingouderen.nl. Op deze website https://individuelebegeleidingouderen.nl kunt u verdere informatie over mijn organisatie vinden.

Dienstverlening

Ten behoeve van mijn cliënten verleen ik individuele begeleiding.

Wat ik voor u ga doen

Op basis van een door u aan mij te verstrekken opdracht ga ik u ondersteuning en/of begeleiding verlenen die is geïndiceerd dan wel door u wordt gewenst.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Individuele Begeleiding Ouderen verwerkt gegevens van u omdat u gebruik maakt van mijn diensten. Hierbij gaat u akkoord dat ik uw gegevens verzamel en gebruik in overeenstemming met deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die ik verwerk zijn:
Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum- en plaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres
Eventueel gevoelige gegevens die ik verwerk zijn:
Burger servicenummer
Gegevens die betrekking hebben op uw hulpvraag waaronder:
Gegevens m.b.t. uw gezondheid;
Gegevens over godsdienst/levensovertuiging;
Gegevens over politieke gezindheid;
Gegevens over seksueel leven;
Gegevens over strafrechtelijk verleden;
Gegevens over economische status;
Gegevens over familiaire relaties/gezinssamenstelling;
Gegevens over opleidingen/scholingen

Ik ga zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die ik van u ontvang, ga ik zorgvuldig om. Ik heb technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van deze gegevens.

Hoe gebruik ik de van u ontvangen gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik van u krijg om mij een beeld te vormen van uw situatie en om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn voor datgene wat u nodig heeft. Ik geef de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan mij gegeven opdracht om bepaalde taken voor u te verrichten. Ik geef alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de benodigde of door u gevraagde dienst te verlenen.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?

Ik bewaar de gegevens niet langer dan dat ik deze nodig heb voor de begeleiding die ik u biedt. Uiterlijk vijf jaar nadat de begeleiding die ik aan u heb verleend is geëindigd, vernietig ik de persoonsgegevens die ik van u in dit kader heb ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent mijn klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens ik van u wel of niet ontvang. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Ik vat deze hieronder samen. U mag mij altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die ik van u heb. Dit overzicht verstrek ik u kosteloos. Indien u meent, dat ik bepaalde gegevens over u onjuist in mijn administratie heb verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Ik stel dit zeer op prijs, omdat ik uiteraard alleen mijn werk goed kan doen, wanneer de gegevens op basis waarvan ik begeleiding biedt correct zijn. Indien u niet langer wilt dat ik bepaalde gegevens in mijn administratie bewaar, dan kunt u mij verzoeken deze gegevens te verwijderen. Aan dit verzoek zal ik dan voldoen. Ik heb hierboven aangegeven op welke wijze ik de van u ontvangen gegevens gebruik. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat ik bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mag doorgeven, dan kunt u mij dit laten weten. Ook aan dit verzoek zal ik dan voldoen. Indien u dat wenst, kunt u mij vragen uw gegevens door te geven aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zal ik zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren. Indien ik van derden persoonlijke informatie van u ontvang, dan informeer ik u over de bron waaruit ik deze informatie heb ontvangen. Wat is de situatie indien u mij bepaalde informatie niet geeft of mij beperkt in het gebruik? Het verlenen van goede begeleiding valt of staat met het kunnen beschikken over alle benodigde en/of relevante informatie. Heb ik onvoldoende informatie om mijn werk verantwoord te kunnen doen dan zal ik u informeren dat ik de benodigde of gewenste begeleiding voor u niet kan uitvoeren.

Heeft u vragen of klachten?

Heeft u vragen over de wijze waarop ik omga met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met mij op. Ik zal dan mijn best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Indien u klachten heeft over de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan spreek ik de wens uit dat u hierover eveneens contact opneemt met mij. Ik beloof u dat deze klacht mijn aandacht krijgt. Mocht u toch van mening blijven, dat ik niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens ben omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Elektronische communicatie
Als u het contactformulier op mijn website invult, of mij een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u mij toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik garandeer niet dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Ik raad u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.
Wijziging van deze privacyverklaring
Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u deze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies

Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u mijn website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om mijn website beter te laten functioneren en het gebruik van mijn website te kunnen analyseren. Wanneer ik u op mijn website om uw gegevens vraag, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruik ik alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:
1. de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
2. het tijdstip en de duur van uw bezoek;
3. welke pagina’s bezocht zijn;
4. foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen. SoloPartners.nl